Praktyczna nauka zawodu

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Praktyczna nauka zawodu uczniów Technikum Nr 7 jest zorganizowana w formie:
- zajęć praktycznych,
- praktyki zawodowej.

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej realizują praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej, uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk odbywają tylko praktykę zawodową. Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania, natomiast terminy odbywania praktyk zawodowych zawiera corocznie opracowywany harmonogram praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. Miejsce odbywania praktyki zawodowej zapewnia szkoła.

Praktyka powinna przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin praktycznej nauki zawodu

Program praktyki dla zawodu technik ekonomista

Program praktyki dla zawodu technik informatyk

Program praktyki dla zawodu technik hotelarstwa

Program praktyki dla zawodu technik obsługi turystycznej