Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej

Regulamin

Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

w Olsztynie

 

Regulamin opracowano na podstawie :

 

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
  4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.
  6. Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

 

§ 1. Funkcje i kierunki pracy biblioteki szkolnej

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów.

2. Funkcje biblioteki :

1)     funkcja kształcąco-wychowawcza, która obejmuje:

a)     rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami,

b)     stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy,

c)      kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, przygotowanie ich do korzystania z innych bibliotek i samokształcenia,

d)     wdrażanie czytelników do poszanowania książek i innych materiałów bibliotecznych.

 

2)     funkcja opiekuńczo-wychowawcza i związana z nią funkcja diagnostyczno-prognostyczna obejmująca:

a)     współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,

b)     rozpoznawanie aktywności czytelniczej, zainteresowań czytelniczych,

c)      otaczanie opieką uczniów wybitnie zdolnych, o wysokim poziomie inteligencji,

d)     udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

e)     poradnictwo w doborze lektur odpowiednich dla konkretnego ucznia.

3)     funkcja kulturalno-rozrywkowa obejmująca:

a)     rozwijanie życia kulturalnego szkoły,

b)     kształtowanie umiejętności odbioru i tworzenia dóbr kulturalnych

c)      organizowanie świąt bibliotecznych,

d)     przeprowadzanie imprez i konkursów czytelniczych.

 

§ 2.Organizacja biblioteki

 

1.      Biblioteka składa się z :

1)     wypożyczalni

2)     czytelni

3)     Multimedialnego Centrum Informacyjnego

2.      Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

1)     Biblioteka szkolna gromadzi dwie grupy materiałów:

a)     dokumenty piśmiennicze obejmujące:

b)     dokumenty niepiśmiennicze obejmujące:

2)     Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.

3)     Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej.

4)     Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej jest imienna karta biblioteczna, którą czytelnik jest zobowiązany okazać przy wypożyczaniu.

5)     Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej przez pracowników Zespołu jest pisemne wyrażenie zgody na ewentualne potrącenie z wynagrodzenia kwoty odpowiadającej wartości zasobów bibliotecznych niezwróconych w wymaganym terminie.

6)     Rodzice uczniów mogą korzystać z księgozbioru na podstawie kart czytelniczych dziecka.

3.      Zasady korzystania z wypożyczalni:

1)     Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym.

2)     Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3)     Biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor Zespołu.

4)     Dla Słuchaczy Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 3 biblioteka jest czynna raz w miesiącu (sobota) w wyznaczonych godzinach.

5)     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu karty bibliotecznej i legitymacji szkolnej (dotyczy to uczniów).

6)     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Można je prolongować na kolejny okres jeśli brak jest na nie zamówień.

7)     Jeżeli uczeń nie zwróci książki w terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.

8)     Książki oraz inne dokumenty biblioteczne należy szanować, zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

9)     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy niezwłocznie ją odkupić.

10) Uczniowie i pracownicy ZSE, którzy kończą naukę i pracę zobowiązani są do zwrotu zbiorów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej,

11) Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do zwrotu zbiorów bibliotecznych do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego.

12) Uczniowie (słuchacze) oddziałów kończących naukę zobowiązani są do zwrotu zbiorów bibliotecznych co najmniej 3 tygodnie przed zakończeniem zajęć.

13) W ciągu 3 dni po upływie regulaminowego terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych przez uczniów (słuchaczy), nauczyciel-bibliotekarz sporządza zestawienie osób, które nie rozliczyły się z biblioteką z podziałem na oddziały. Powyższe zestawienie przekazuje dyrektorowi Zespołu oraz wychowawcom, których uczniowie (słuchacze) nie rozliczyli się z biblioteką.

14) Wychowawcy mają obowiązek poinformować uczniów (słuchaczy) o konieczności rozliczenia się z biblioteką.

15) W przypadku braku zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych w wyznaczonym terminie Dyrektor Zespołu wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręcza osobiście jedno wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.

16) Uczniowie (słuchacze), którzy mimo wysłanego monitu nie wywiążą się ze zobowiązań określonych Regulaminem nie będą mogli korzystać z wypożyczalni do czasu zwrotu zbiorów bibliotecznych.

17) Pracownicy Zespołu zobowiązani są do zwrotu zbiorów bibliotecznych do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego. Pracownicy z którymi stosunek pracy ustaje w trakcie trwania roku szkolnego zobowiązani są do zwrotu zbiorów bibliotecznych co najmniej 2 tygodnie przed ustaniem stosunku pracy. W przypadku braku zwrotu materiałów w wyznaczonym terminie Dyrektor Zespołu wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręcza osobiście jedno wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów.

18) Wobec pracowników, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem Dyrektor Zespołu może celem zaspokojenia roszczenia dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika na podstawie oświadczenia wymienionego w § 2 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu oraz wystąpić na drogę sądową, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

 

4.      Zasady korzystania z czytelni:

1)     Z czytelni mogą korzystać uczniowie, pracownicy Zespołu, rodzice oraz inni użytkownicy.

2)     W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

3)     Wierzchnie okrycia należy pozostawiać w szatni.

4)     Niektóre wydawnictwa z ?księgozbioru podręcznego" mogą być wypożyczane pod koniec pracy biblioteki pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed zajęciami.

5)     W czytelni szkolnej obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

6)     Czytelnik odpowiada osobiście za materiały z których korzysta.

7)     Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do ?Zeszytu odwiedzin czytelni".

5.      Zasady korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego:

1)     Z komputerów mogą korzystać uczniowie, pracownicy Zespołu, rodzice oraz inni użytkownicy.

2)     Stanowiska komputerowe służą do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet, do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych.

3)     Swobodny dostęp do komputera (i Internetu) ma służyć edukacji.

4)     Nie wolno wykorzystywać komputera do gier i czatowania.

5)     Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.

6)     Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym regulamin.

7)     Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi jedną godzinę lekcyjną (ograniczenie czasowe ma zastosowanie w przypadku zapotrzebowania innego użytkownika),

8)     Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

9)     Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.

10) Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni szkolnej. Nie wolno wnosić napojów i artykułów żywnościowych.

11) Użytkownik musi posiadać znajomość obsługi komputera i programu.

12) Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu.

13) Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

14) Zabrania się instalowania własnych programów oraz dokonywania zmian w istniejących ustawieniach systemowych.

15) Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić dyżurującemu nauczycielowi-bibliotekarzowi.

16) W czasie lekcji w bibliotece nie można korzystać ze stanowisk komputerowych.

17) Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2009 r.