Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2018

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Rok dla Niepodległej

Media o nas

Praktyczna nauka zawodu

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Praktyczna nauka zawodu uczniów Technikum Nr 7 jest zorganizowana w formie:
- zajęć praktycznych,
- praktyki zawodowej.

Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik informatyk realizują praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej, uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają tylko praktykę zawodową. Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania, natomiast terminy odbywania praktyk zawodowych zawiera corocznie opracowywany harmonogram praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. Miejsce odbywania praktyki zawodowej zapewnia szkoła.

Praktyka powinna przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość.

Więcej informacji w odnośnikach poniżej:

ERASMUS+ projekt na plus - staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie