TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI


Dlaczego warto?

W zawodzie technik obsługi turystycznej poszerzysz swoją wiedzę z geografii turystycznej Polski i świata, nauczysz się sporządzać programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, dokonywać kalkulacji kosztów usług turystycznych oraz ich rozliczenia.

Ważną umiejętnością absolwenta w tym zawodzie jest stosowanie metod przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek, umiejętność organizowania czasu wolnego klientów.

Nauczysz się także opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych, współpracy z uczestnikami rynku turystycznego, udzielania informacji turystycznej.

Będziesz przygotowany do wykorzystania w przyszłej pracy programów komputerowych dotyczących rezerwacji usług i imprez turystycznych, prowadzenia dokumentacji księgowej imprez oraz sporządzania umów.

Uczniowie poznają również zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy pozwalający zapoznać się ze słownictwem stosowanym w zawodzie.


Umiejętności


Perspektywy

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Po technikum można kontynuować naukę na studiach o takim samym lub podobnym profilu, a także podjąć kształcenie na dowolnie wybranym kierunku.