Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Wykaz podręczników 2019/2020

Ekonomik dla Niepodległej
2010-10-27 17:27 przez

Próbny egzamin maturalny z matematyki


W środę 3 listopada 2010 o godzinie 9.00 odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki. Egzamin będzie przeprowadzony w salach: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 i w świetlicy szkolnej. Proszę o przybycie na co najmniej 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. W tym dniu  obowiązuje strój galowy. Po zakończeniu egzaminu  uczniowie klas maturalnych są zwolnieni z pozostałych zajęć.

Zasady przeprowadzenia diagnozy:
1. Uczniowie wchodzą do sal pojedynczo, według kolejności ustalonej na liście zdających i zajmują wyznaczone im miejsca przy stolikach ustawionych zgodnie z kolejnością na liście zdających.. Na stolikach będą ustawione identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz PESELEM ucznia.
2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie wchodzą po okazaniu dowodu tożsamości (ważny numer PESEL).
3. Nauczyciel nadzorujący przekazuje po okazaniu dowodu tożsamości kod szkoły, który później należy umieścić w oznaczonym miejscu arkusza egzaminacyjnego.
4. Uczniowie mogą wnieść do sali jedynie przybory do pisania tzn. pióro lub długopis z czarnym atramentem,  cyrkiel,  linijkę oraz prosty kalkulator.
5. Uczniowie mogą korzystać z zestawu wzorów matematycznych, które będą przygotowane dla każdego ucznia..
6. W czasie trwania próby egzaminu obowiązują procedury przyjęte dla egzaminu maturalnego w 2010 roku (www.oke.lomza.pl).

Przebieg próby egzaminu:
1. Po wejściu do sali i zajęciu miejsc, nauczyciel nadzorujący rozdaje arkusze egzaminacyjne. Uczniowie sprawdzają, czy arkusze są kompletne.
2. Zdający kodują swoje prace wpisując numer PESEL na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi oraz naklejając w wyznaczonych miejscach nalepki z kodem kreskowym swojej szkoły
3. Czas trwania egzaminu liczony jest od momentu zapisania go na tablicy lub planszy (po zapoznaniu się z instrukcją i zakodowaniu).
4. Nauczyciel nadzorujący nie może udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
5. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
6. Zdający nie może opuszczać Sali przez połowę czasu przeznaczonego na ten egzamin.
7. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza nauczycielowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, w której trzyma arkusz egzaminacyjny. Nauczyciel gestem przywołuje zdającego do siebie: zdający podchodzi do stolika i oddaje pracę nauczycielowi: nauczyciel odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
8. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza:
- Zdający odkładają prace na brzeg stolika i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac
- Nauczyciel gestem przywołuje kolejnych zdających do siebie, zdający podchodzą i zdają prace
- Nauczyciel sprawdza poprawność kodowania i zezwala na opuszczenie sali.