Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2009-12-15 19:47 przez

Przetarg


Data publikacji w Internecie 15.12.2009r

?Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - tryb przetarg nieograniczony"

1.     Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych im M. Kopernika, 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 tel. 527- 37-58, Fax. 527-35-01.

2.     Zamówienie jest w trybie przetargu nieograniczonego i podlega procedurze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- ?Prawo zamówień publicznych? (Dz. U. z 29.11.07 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 nr 171 poz. 1058 z póżn.zm.). Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 206000 EURO.

3.     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. Art. 24, spełniają wymogi art. 22, ust. l ustawy z dnia 9.02.2004 r ?Prawo zamówień publicznych? (Dz. U. z 29.11.07 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 nr 171 poz. 1058 z póżn.zm.) oraz spełniają warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.     Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w  sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie ul Bałtycka 37 w godz. 730 do1530 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej   www.ekonomik.olsztyn.pl  Udostępnienie SIWZ. jest nieodpłatne.

5.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie ul Bałtycka 37

6.     Okres trwania zamówienia: 12 miesięcy

7.     Wadium nie jest wymagane.

8.     Kryteria oceny ofert: cena 100%.

9.     Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych pok. Nr 8 w Olsztynie ul Bałtycka 37 w terminie do dnia 22.12.2009 r. godz. 1000.

10.   Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2009 r. od godz. 1015 w Zespole Szkół Ekonomicznych    Olszynie ul. Bałtycka 37 w pok. nr 15.

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Olsztyn 15.12.2009r

Dyrektor Szkoły


Załączniki:

SIWZ.doc

Załącznik nr 1_oferta mięso.doc

Załącznik nr 2_oferta wędliny.doc

Załącznik nr 3_oferta drób.doc

Załącznik nr 4_oferta warzywa i owoce.doc

Załącznik nr 5_oferta art spożywcze.doc

Załącznik nr 6_oferta mrożonki.doc

Załącznik nr 7_oferta nabiał.doc

Załącznik nr 8_oferta pieczywo.doc

Załącznik nr 9_oświadczenie.doc

Załącznik nr 10_wzór umowy.doc